22 czerwca 2020
Odszkodowanie za wyciek danych osobowych Warszawa

Odszkodowanie za wyciek danych osobowych

W dzisiejszych czasach praktycznie wszystkie dane przechowywane są w formie elektronicznej. Strony i portale internetowe przechowują dane osobowe, hasła, loginy, PIN-y itp. Niestety, mimo istnienia nowoczesnych i skutecznych sposobów zabezpieczania tychże danych, zdarzają się przypadki utraty lub wycieku poufnych informacji, trafiających niejednokrotnie w niepowołane ręce. Utracone dane niejednokrotnie używane są do popełnienia przestępstwa oszustwa. Powstaje zatem pytanie, czy osobie poszkodowanej wskutek takiego zdarzenia przysługują roszczenia odszkodowawcze?
7 maja 2020
Egzekucja komornicza

Egzekucja komornicza

Jeżeli dłużnik po prawomocnym zakończeniu postępowania sądowego w dalszym ciągu nie reguluje swoich zaległych zobowiązań, wierzyciel może wszcząć egzekucję komorniczą. Jakie świadczenia może zająć komornik?
10 lutego 2020

Wywłaszczenie nieruchomości

Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Warunek, który musi zostać spełniony w celu legalnego przeprowadzenia wywłaszczenia nieruchomości, to realizacja celu publicznego. Zastosowanie przepisów o wywłaszczeniu będzie miało zatem odniesienie jedynie do nieruchomości, które przeznaczone zostały pod następujące inwestycje: drogi publiczne, drogi wodne, linie kolejowe, lotniska, budowę i utrzymanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę czy energię elektryczną, budowę i utrzymanie pomieszczeń dla urzędów, sądów i prokuratur, szkół.
3 stycznia 2020

Wypadek drogowy za granicą – jak uzyskać odszkodowanie z OC obcokrajowca?

W dzisiejszych czasach wszyscy jesteśmy o wiele bardziej mobilni, niż kiedykolwiek wcześniej. Samochodem za granicę wyjeżdżamy w celach zawodowych oraz turystycznych. Jeżeli w trakcie wyjazdu zostaliśmy poszkodowani w wyniku stłuczki drogowej, której sprawcą był obywatel innego państwa członkowskiego UE, to może pojawić się problem, w jaki sposób uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy i doprowadzić do likwidacji szkody.
17 grudnia 2019
Zadośćuczynienie pieniężne w Warszawie

Zadośćuczynienie pienieżne

Pieniężne świadczenia odszkodowawcze przysługują nie tylko osobom bezpośrednio poszkodowanym w wyniku różnych zdarzeń losowych takich jak wypadek komunikacyjny, czy błąd medyczny. Jeżeli następstwem danego zdarzenia była śmierć członka naszej rodziny bądź doznanie przez niego ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, to będziemy mogli dochodzić od sprawcy szkody zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej z tytułu zadośćuczynienia za doznane krzywdy.
2 grudnia 2019
Odszkodowanie za wypadek drogowy

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek drogowy?

Jeżeli w wyniku wypadku samochodowego odnieśliśmy obrażenia, możemy dochodzić zapłaty odpowiednich świadczeń odszkodowawczych. Możemy ubiegać się o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia, renty z tytułu zwiększonych potrzeb oraz renty uzupełniającej. Co do zasady odpowiedzialność odszkodowawczą za zaistniały wypadek komunikacyjny ponosi jego sprawca, w praktyce jednak odszkodowanie za szkodę komunikacyjną wypłacić będzie musiał ubezpieczyciel, u którego sprawca wypadku miał wykupioną polisę OC.
18 listopada 2019
Wynagrodzenia ryczałtowego za dodatkowe prace budowlane

Zwiększenie wynagrodzenia ryczałtowego za dodatkowe prace budowlane

Jedną z popularniejszych form rozliczenia wynagrodzenia za wykonane prace budowlane jest wynagrodzenie ryczałtowe. Jej podstawową zaletą jest wiadoma z góry dla obu stron umowy o roboty budowlane kwota wynagrodzenia, jaką inwestor zobowiązany będzie wypłacić wykonawcy.
5 listopada 2019
Dochodzenie wierzytelności z weksla

5 kroków dochodzenia wierzytelności z weksla

Dochodzenie wierzytelności z weksla niewiele różni się od dochodzenia zapłaty roszczenia wynikającego z innego tytułu. Niewątpliwie podstawowymi zaletami wskazanej procedury jest szybkość postępowania, mniejszy formalizm umożliwiający uzyskanie nakazu zapłaty bez przeprowadzenia rozprawy oraz niskie koszty po stronie powoda.
31 października 2019
Jak uchronić się przed zatorem płatniczym - Firma windykacyjna

Jak się uchronić przed zatorem płatniczym?

Przedsiębiorca może pozyskiwać środki pieniężne na finansowanie swojej działalności gospodarczej z różnych źródeł. Jednym z nich jest tzw. kredyt kupiecki. Polega on na odroczeniu terminu płatności za dostarczony towar lub wykonaną usługę. W Polsce przedsiębiorstwa chętnie korzystają z tego typu rozwiązań, nierzadko stając się przy tym podstawowym modelem biznesowym działalności firmy.